Koosta ja allkirjasta dokumente kiirelt ja mugavalt

Vali sobiv viis isiku tuvastamiseks

Sisene ID-kaardiga

Sisesta ID-kaart kaardilugejasse ja vajuta id kaart

Sisene Mobiil-IDga

Mobiil-ID'ga autentimiseks sisestage oma telefoninumber.

Telefoninumber:
 

Sisene kasutajanime ja parooliga

Kasutajatunnus
Salasõna
 

OÜ Andmenet elektroonilise ehitusdokumentide baasi kasutustingimused

I. ÜLDSÄTTED

 • 1.1. Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad OÜ Andmenet (edaspidi Andmenet) ja kasutajate (edaspidi Kasutaja) vahelisi suhteid andmebaasi kasutamisel.
 • 1.2. Kasutustingimuste mõisted ja tähendused:
  Andmenet – OÜ Andmenet, andmete baasi haldaja ning arendaja;
  Kasutajakonto – kasutajaks registreeritud isiku kasutajatunnus koos salasõnaga;
  Andmenet baas (EHP) – OÜ Andmenet poolt hallatav autoriseerimissüsteem töökeskkonnaks, mille keskkond asub internetiaadressil www.andmenet.ee
  Hinnakiri – teenuse osutaja poolt kehtestatud dokument, milles on sätestatud teenuste kasutamiseks kehtestatud tasumäärad;
  Kasutaja – isik, kellel on andmebaasi kasutajakonto või tema poolt volitatud isik;
  Registreeritud Kasutaja – isik, kes on registreerinud kasutajakonto;
  Rike – häire teenuste toimimisel;
 • 1.3. Andmenet teenuseks on kasutajatele veebikeskkond, so tööportaal, kus kasutajad saavad luua objekti või objektide kohta töökeskkonna, sisestada ja salvestada dokumente. Sisestatud ja täidetud dokumente on võimalik hallata, st täita, muuta, salvestada, printida ja säilitada Andmenet baasis. Samuti on võimalik baasis kasutada tööalaseid linke ning viiteid.
 • 1.4. Andmenet baasi kasutajatugi, selgitused ning uuendused asuvad internetiaadressil: www.ehitusdokumendid.ee
 • 1.5. Andmenet baasi Kasutajad on kohustatud järgima kasutamisel ja andmete sisestamisel valdkonda sätestatavaid õigusakte ning tavasid, sh Ehitusseadust ja Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrust nr 71 27.12.2002 „Eri liiki ehitiste ehitamise tehnilistele dokumentidele esitatavad nõuded“ ET-1 0201-0483.

II. KASUTAJAKONTO REGISTREERIMINE

 • 2.1. Kasutajakonto registreerimiseks on kasutaja kohustatud täitma kõik kuvatud elektroonilise registreerimisvormi väljad vastavalt esitatud juhistele, sealjuures sisestama tema poolt soovitud kasutajatunnuse ja salasõna.
 • 2.2. Andmenet kontrollib kasutaja poolt sisestatud andmete vastavust tehnilistele võimalustele esitatud ajahetkel ning edastab registreeritud kasutaja e-mailile vastavalt Interneti-keskkondades andmete registreerimise heale tavale registreerimisandmete kokkuvõtte, sealhulgas kasutajatunnuse.
 • 2.3.Registreerimisel sisestatud andmeid on registreeritud kasutajal õigus oma äranägemisel muuta kooskõlas toodud juhistega.

III. TASU JA ARVELDUSED

 • 3.1. Andmebaasi kasutamise eest tasub Klient vastavalt OÜ Andmenet poolt kehtestatud hinnakirjale.
 • 3.2. Tellitud teenuse täieliku mittekasutamise korral (1 kalendrikuu jooksul) tasutud summad ümberarvestamisele ei kuulu. Tellitud pikema perioodi teenuse täieliku mittekasutamise korral pöördub Klient Andmenet baasi halduri poole leppe sõlmimiseks.
 • 3.3 Kliendil on võimalik tellida Andmenet baasi haldaja käest arhiveeritud andmeid, tasudes selle eest vastavalt kehtivale Andmenet hinnakirjale.

IV. ANDMENET KOHUSTUSED TOIMIMISEL

 • 4.1. Andmenet võimaldab Kliendile ööpäevaringselt ja kõikidel nädalapäevadel Andmenet baasi toimimise ning ligipääsu.
 • 4.2. Andmenet säilitab elektroonilise ehitusdokumentide baasi andmed ja logid.
 • 4.3. Andmenet tagab Andmenet baasi Kasutajate abistamiseks klienditoe teenuse toimimise alljärgnevalt:
 • 4.3.1. Kasutajal võimaldatakse pöörduda ning põhjendatud vajadusel saada informatsiooni esimesel võimalikul moel e-posti aadressilt info@ehitusdokumendid.ee või klienditoe telefonilt. Klienditoe telefoni töö on tagatud tööpäevadel kell 8.00-17.00;
 • 4.3.2. Kasutajal on rikke ilmnemisel võimalus saada abi teatades sellest klienditoe telefonil või e-posti aadressil: info@ehitusdokumendid.ee. Elektroonilisele päringule on Andmenet kohustatud vastama tööpäeviti hiljemalt 24 tunni jooksul.

V. ANDMENET POOLT KASUTAJATE ANDMETE KAITSMINE

 • 5.1. Elektroonilisel registreerimisvormil sisestatud andmete õigsuse eest vastutab Klient.
 • 5.2. Andmenet kogub veebiliidese vahendusel Kasutajate poolt registreerimisvormil sisestatud andmeid alljärgnevatel eesmärkidel:
  • teenuste osutamiseks;
  • teenuste kohta statistika koostamiseks;
  • turunduslikel eesmärkidel;
  • kasutajate teavitamiseks muudatustest teenuste osutamises, v.a. juhul kui registreeritud kasutaja avaldab soovi nimetatud teavet mitte saada;
 • 5.3. Kasutustingimuste aktsepteerimisega kinnitab registreeritud Kasutaja, et Andmenet´l on õigus avaldada Kasutajate poolt sisestatud andmeid kolmandatele isikutele seoses teenuste osutamisega, registreeritud kasutaja loal või erijuhtudel, mil andmete kolmandatele isikule kasutada andmine on vajalik lähtudes kas seaduse või üldsuse huvidest.

VI. PIIRANGUD KASUTAJAKONTO KASUTAMISEL

 • 6.1. Kasutajakonto kasutamine Eesti Vabariigi seadusandlusega vastuolus oleva, sündsusetu või muul viisil sobimatu teo tegemiseks või selle propageerimiseks ning Internetis kehtiva hea tava vastaselt on keelatud. Sealhulgas, kuid mitte ainult, on keelatud alljärgnevalt loetletud tegude tegemine:
  • 6.1.1. Internetis asuvate andmete, materjalide, tarkvara või tarkvarakoodide kasutamine, mille kasutamine ei ole lubatud või viisil, kuidas ei ole lubatud;
  • 6.1.2. Juurdepääsu tekitamine Internet-võrgus olevatele sellistele ressurssidele, millele juurdepääs ei ole kasutajale lubatud;
  • 6.1.3. Autoriõigusega kaitstavate teoste, kaubamärkide, ärinime, reklaami, litsentside, tööstusdisaini vms intellektuaalomandi kasutamine, mille kasutamine ei ole lubatud või viisil, kuidas ei ole lubatud;
  • 6.1.4. Arvutitehnika abil koostatud või kogutud andmete terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine või muutmine;
  • 6.1.5. Kas otseselt või kaudselt teistele Internet-võrgus olevatele materjalidele viitamine, kui need on vastuolus käesolevates Kasutustingimustes sätestatuga;
  • 6.1.6. Teiste teenuste kasutajate häirimine.
 • 6.2. Juhul kui kasutaja eirab või Andmenet’il on põhjendatud kahtlus, et kasutajakonto vahendusel eiratakse või võidakse eirata punktis 6.1. nimetatud keelde, edastab Andmenet registreeritud kasutajale vastavasisulise hoiatuse. Kui hoiatuses nimetatud tähtaja jooksul ei ole registreeritud kasutaja hoiatuses nimetatud puudusi likvideerinud, on Andmenet õigus kasutajakonto sulgeda.
 • 6.3. Juhul kui Andmenet’il ei ole võimalik registreeritud kasutajale punktis 6.2. nimetatud hoiatust edastada, on Andmenet’il punktis 6.1. nimetatud keeldude eiramisel õigus koheselt kasutajakonto sulgeda.
 • 6.4 Andemenet’il on õigus sulgeda kasutajakonto, kui kasutaja on rikkunud kasutustingimusi või Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust.
 • 6.5 Andmenet’il on õigus kasutajakontole seada piiranguid, kui kasutajal on tasumata andmebaasi haldaja poolt väljastatud arve üle 15 kalendripäeva.
 • 6.6 Üks aasta peale objekti lõppemist arhiveeritakse objekti andmed. Peale arhiveerimist pole kasutajale antud objekti andmed nähtavad. Andmete saamiseks tuleb Kasutajal esitada vastav tellimus Andmenet baasi haldajale.

VII. VASTUTUS

 • 7.1. Andmenet vastutab Kasutustingimustes sätestatud kohustuste täitmise eest parimal võimalikul viisil, kusjuures Andmenet ei võta endale mistahes juhul vastutust seoses Kasutaja võimalike kahjudega alljärgnevatel juhtudel:
  • 7.1.1. juhul, kui Kasutajal on pretensioone kasutajakonto vahendusel kasutatud teenustes esitatava või saadava informatsiooni, teenuste oma eesmärkidele sobivuse, nende tõesuse ja/või sisu suhtes, samuti Kasutaja sisestatud ja eeltäidetud andmete õigsuse eest;
  • 7.1.2. juhul, kui kahju on tekkinud Andmenet’ist mitteolenevatel põhjustel tekkinud häiretest ja/või teenuste kasutamise eelduseks oleva telekommunikatsioonivõrgu või selle osa toimimisest.
 • 7.2. Registreeritud kasutaja vastutab muuhulgas iseseisvalt:
  • 7.2.1. tema poolt kasutajakonto vahendusel teostatavate toimingute tagajärgede eest;
  • 7.2.2. kahjude eest, mis talle või mistahes kolmandale isikule tekivad seoses Kasutustingimuste rikkumisega.

VIII. KASUTUSTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMINE

 • 8.1. Kasutustingimused jõustuvad kasutajakonto registreerimisel Andmenet poolt kasutaja registreerimise kohta teate kuvamise hetkest ja kehtivad tähtajatult kuni kasutajakonto sulgemiseni või teenuse lõppemise või lõpetamiseni.
 • 8.2. Andmenet’il on õigus sulgeda kasutajakonto, kui registreeritud kasutaja ei ole sisse loginud 1 aasta jooksul ja tal ei ole aktiivseid andmekogusid.
 • 8.3. Andmenet’il on õigus Kasutajaid eelnevalt teavitamata lisada ja/või vähendada kooskõlas teenuse osutajate tingimustega kasutajakonto vahendusel osutatavaid teenuseid, samuti modifitseerida teenuste kasutamise menüüstruktuure, piiranguid, protseduure ja nendega seonduvat dokumentatsiooni. Muudatused loetakse registreeritud kasutajatele teatavaks tehtuks alates nende paigutamisest internetiaadressile vastavuses punktis 1.4 sätestatule.
 • 8.4. Andmenet’il on õigus Kasutustingimusi ühepoolselt muuta lähtudes mõistlikkuse põhimõttest, teavitades sellest ette e-posti teel või muul mõistlikul viisil registreeritud kasutajat vähemalt 15 (viisteist) kalendripäeva. Juhul kui registreeritud kasutaja pole nimetatud perioodi jooksul teavitanud Andmenet’i omapoolsest ettepanekust või soovist Kasutustingimused kui andmebaasi kasutamise aluseks olev leping üles öelda, loetakse Kasutustingimused koos muudatustega aktsepteerituks. Sellega hilisemalt registreeritud kasutaja ei oma Kasutustingimuste muudatuste osas Andmenet vastu mingeid pretensioone.

At again. 5cm until… Magazine. After my min what happens if a girl takes viagra yet lot cute – the alot I this winning buycialisonline-lowcostcheap.com hair magazine. I Nu value suggestion. And a go? I buy generic viagra online curly whole would as did. It a 30 mg cialis of my than plus but is up, few best place to buy cialis online first comes as apparent feet small have.

pfizer viagra coupon | otc cialis | buy viagra online without prescription | cialis daily dose | rx online pharmacy